Чат «Мир чата»

Чат
Чат
init 4 db. 0 .db 19 .render : 24