Чат «Общий чат»

Fake-Game
init 4 db. 0 .db 71 .render : 75