Чат «Общий чат»

Fake-Game
init 4 db. 0 .db 229 .render : 234