Чат «Общий чат»

Fake-Game
init 3 db. 0 .db 30 .render : 34