Чат «Общий чат»

Fake-Game
init 7 db. 0 .db 106 .render : 113