Чат «Общий чат»

Fake-Game
init 3 db. 0 .db 76 .render : 80