Чат «Общий чат»

Fake-Game
init 6 db. 0 .db 230 .render : 237