Чат «Чат»

Чат <Farobi>
Чат
init 9 db. 0 .db 20 .render : 31