Чат «Чат»

Чат <Farobi>
Чат
init 4 db. 0 .db 11 .render : 16