Чат «Наш чат»

Наш чат
init 4 db. 0 .db 10 .render : 14