Чат «svetoi чат»

чат
http://svetoi-sv.narod2.ru/
init 4 db. 0 .db 16 .render : 21