Чат «svetoi чат»

чат
http://svetoi-sv.narod2.ru/
init 5 db. 0 .db 73 .render : 79